PODGORICA, 25. septembar 2017. – Single Window ili koncept „jednog prozora” predstavljen je na konferenciji u EU info centru koju je organizovala Uprave carina. Cilj konferencije je da se organi uključeni u procedure carinjenja robe upoznaju sa obavezama koje im predstoje u primjeni mjera trgovinskih olakšica.

Direktor Uprave carina, Vladan Joković konstatovao je da su privrednici koji učestvuju u međunarodnoj trgovini u obavezi da pripreme i podnesu veliki broj dokumenata, koje zahtijevaju različiti državni organi, carina, veterinarska i fitosanitarna inspekcija, a vrlo često, radi ispunjenja prethodnih uslova, i veliki broj ministarstava nadležnih za izdavanje potrebnih dozvola.

„Implementacijom koncepta „jednog prozora“  biće omogućeno da se podaci potrebni za carinjenje robe podnesu elektronski i to samo jednom, što će poslovnoj zajednici smanjiti vrijeme i troškove potrebne za okončanje procedura za carinjenje robe. Istovremeno se i na strani države ostvaruju benefiti u vidu efikasnijeg angažovanja ljudskih resursa i povećanja naplate dažbina. Ovo je od suštinske važnosti, ako se ima u vidu da svaki ekstra dan zadržavanja robe na granici znači smanjenje obima trgovine“, naglasio je Joković.

Generalni direktor Ministarstva ekonomije, Goran Šćepanović istakao je da je Crna Gora, kao članica Svjetske trgovinske organizacije, u obavještenju Sekretarijatu ove organizacije, kao indikativni datum za primjenu ovog koncepta,  odredila 2024. godinu.

Violana Konor-Lency, menadžerka Grupacije Svjetske Banke, kao glavnog donatora u implementaciji mjera trgovinskih olakšica, govorila je o značaju analize propisa i poslovnih procesa, ali i rizika, što je sveukupno potrebno sagledati kada je riječ o ovom kontekstu.

Pomoćnica direktora u Upravi carina, Snežana Vučković, govoreći o benefitima primjene koncepta „jedno

g prozora“ za državne organe, izmedju ostalog, istakla je njegov uticaj na unapređenje protoka bezbjedne pošiljke. Implementacijom sistema analize rizika kod svih učesnika u carinjenju omogućiće se da, sa aspekta svih zakonskih zahtjeva, pošiljka bude tretirana kao sigurna i brzo prođe sve granične procedure.

Kao glavne benefite koncepta na strani poslovne zajednice, potpredsjednica Privredne Komore, Ljiljana Filipović  je istakla da će se konceptom postići, pored značajnog smanjenja troškova i vremena potrebnog za carinjenje robe, i  veća transparentnost u radu državnih organa, kao i blagovremenost i potpunost informacija potrebnih za uspješno planiranje poslovnih aktivnosti. Naravno, poslovna zajednica treba i da razumije šta su realne mogućnosti države.