Evropska komisija podnijela je predlog uredbe kojom se mijenja postojeće zakonodavstvo EU a koje se tiče Fonda solidarnosti EU, tako da resurse Fonda mogu koristiti i države članice i zemlje u pregovaračkom statusu, (trenutno Crna Gora, Srbija i Turska), u slučajevima opasnosti po javno zdravlje.

“Kriza sa kojom se suočavamo zbog coronavirusa ima i veoma značajnu ljudsku dimenziju i potencijalno veliki ekonomski uticaj… Kao dio ovog zajedničkog koordinisanog odgovora, Fond solidarnosti EU (EUSF) može igrati važnu ulogu u pokazivanju solidarnosti EU prema državama članicama u rješavanju vanredne situacije “, navodi se u predlogu.

Fond solidarnosti EU postoji od 2002. godine, ali se koristio samo u situacijama velikih katastrofa uzrokovanih prirodnim nepogodama kao što su poplave, oluje, zemljotresi, vulkanske erupcije, šumski požari ili suša.

Država koja ispunjava uslove (država članica ili država u pregovorima o statusu) može podnijeti zahtjev za sredstva Fonda ako se direktna šteta od katastrofe procijeni na preko 3 milijarde eura ili 0,6% Bruto Domaćeg Proizvoda.

Komisija je takođe predložila da se iznos sredstava koji država članica uplaćuje Fondu poveća na 25% od ukupnog iznosa ili na 100 miliona eura. Prema predlogu, prethodni avansi (10% ili 30 miliona) pokazali su se nedovoljnim.

U slučaju da se predlog prihvati, pomoć bi bila izraz finansijskog doprinosa Fonda. Najkasnije šest mjeseci nakon isteka perioda od osamnaest meseci u kome se grant mora koristiti, država korisnica će predstaviti izvještaj o utrošku finansijskog doprinosa iz Fonda.

Predlog Komisije izradio je Generalni direktorat za regionalnu i urbanu politiku 13. marta i trenutno je u proceduri usvajanja. Treba da ga usvoje i Savjet ministara i Evropski parlament.

Prva faza usvajanja u Savjetu završena je, a Radna grupa za strukturne mjere je podržala dokument, uključujući predlog za njegovo brzo usvajanje, i poslala ga Odboru stalnih predstavnika, što je nivo ispod vladinih ministara EU.

Izvor: European Western Balkans