Podgorica, 22. februar 2018. –  Svaki servis socijalne podrške će morati da bude licenciran i akreditovan, kao i da zadovolji određene uslove kako bi ti servisi postali ravnopravni sa državnim. Sve to da bi i država mogla da finansira servise scijalne zaštite koje pružaju nevladine organizacije, poruka je sa okruglog stola u EU info centru organizovanog u okviru projekta „Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama”.

Biljana Zeković, izvršna direktorica NVO SOS Podgorica, istakla je važnost podrške koju pruža nevladin sektor u oblasti socijlne zaštite.

„ Naš način rada pruža tu direktnu komunikaciju sa klijentima i ono što je još karakteristično za naš rad je da mi najbolje poznajemo potrebe korisnika i u skaladu sa tim kreiramo naše progame,“ rekla je Zeković.

Bojana Miletić iz Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu objasnila je proceduru prema kojoj određena usluga postaje licencirana.

„Da bi se uspostavila neka usluga najprije je potrebno dobiti lecencu za obavljenje te djelatnosti u ministarstvu rada i socijalnog staranja. Da bi se dobila licenca potebno je da ta organizacija bude upisana u registar, da ispunjava propisane standarde, koji zavise od toga koje usluge pruža, i da stručni radnik, koji će pružati te usluge, ima licencu za rad koju mu je izdao Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu,“ rekla je Miletić.

Drago Spaić, direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, rekao je da je cilj te ustanove da uspostavi jasnu bazu podataka u kojoj će biti registrovane usluge u oblasti socijalne i dječije zaštite, kao i organizacije koje ih pružaju.

„Svrha svega ovoga je da podignemo standarde u oblasti socijalne i dječije zaštite, kao i da podignemo standard i stručnost socijalnih radnika“, rekao je Spaić.

Goran Kuševija, generalni direktor direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu, rekao je da je cilj države uspostavljenje kvalitetnog sistema.

„Ono što podiže kvalitet našeg rada je sistem koji smo uveli – polaganje stručnog ispita, da svi pružaoci usluga i zaposleni u centrima i ustanovama socijalne i dječije zaštite moraju da polože stručni ispit,“ rekao je Kuševija.

Projekat „Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama” finansira Evropska unija. Nevladina organizacija SOS Podgorica je član IRIS mreže. IRIS povezuje 140 organizacija članica koje pružaju različite vrste socijalnih usluga različitim ugroženim grupama: osobama sa invaliditetom, djeci i mladima u riziku, ženama žrtvama nasilja u porodici, izbjeglicama, tražiteljima azila itd.