Podgorica, 7.decembar 2016. – Standardi pokrivaju širok spektar poslovanja bilo koje organizacije, nude najbolju svjetsku praksu, mehanizam za stalno poboljšavanje, efikasnije i efektnije poslovanje. Sve organizacije trebalo bi da koriste standarde za upravljanje poslovnim procesima, razvoj usluga i proizvoda kako bi imale bolje proizvode i uspješnije poslovnje zaključeno je na debati “Standardi, zašto da” koju je organizovao  Eu Info centar , u saradnji sa Privrednom komorom.

Standardi su izvor reda i uređenosti, oni mire slobodu i obaveze, tradiciju i dinamiku, državu i privatna preduzeća, nacionalne interese i internacionalne potrebe. Standardi se dijele na tehničke i upravljačke, a iz upravljačkih proističe kvalitet.

“Da li kvalitet ima budućnost i ima li budućnosti bez kvaliteta”, zapitao je profesor emeritus dr Milan J. Perović i konstatovao da je kod nas, kao i u cijelom regionu, kvalitet u krizi i da ga nema bez standard.

1

On je pojasnio kako osnovu upravljačkih standarda predstavlja njihova serija za sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) i da iz njih proističu ostali, kao što su npr. za menadžmente zaštita životne sredine, bezbjednost na radu i informacionih sistema, energetska efikasnost, kvalitet u projektima.”, objasnio je profesor Perović.

Govoreći o dobrovoljnoj sertifikaciji, mr Danilo Radoman koji je i menadžer QMS u Luci Bar, istakao je da standardi pokrivaju širok spektar poslovanja bilo koje organizacije, nude najbolju svjetsku praksu, mehanizam za stalno poboljšavanje, efikasnije i efektnije poslovanje.

“Implementacija standarda i sertifikacija predstavljaju aktivnosti kojima organizacije mogu značajno unaprijediti svoje poslovanje”, rekao je Radoman.

On je pojasnio sertifikacione cikluse, dodate vrijednosti koje nudi sertifikacija, a poseban akcenat je stavio na razdvajanje implementacije i sertifikacije kao dvije nezavisne aktivnosti i na odabir konusltanata i sertifikacionog tijela. Pogrešno je mišljenje, tvrdi Radoman, da je na kraju bitan samo sertifikat, a ne i to ko ga je izdao.

Direktorica sektora kvaliteta „13. jul Plantaže“, mr Biljana Knežević govorila je o značaju sertifikacije u poslovanju ove kompanije, prije svega za izlazak na međunarodna tržišta, navodeći da svoje proizvode plasiraju skoro svugdje u svijetu. Plantaže sertifikate redovno obnavljaju.

“Ovi standardi se poštuju od svih zaposlenih, pouzdan su alat za upravljanje koji koristi najviše rukovodstvo i uveliko su doprinijeli širenju zasada i dostizanju proizvodnje od oko 15 miliona flaširanih proizvoda za preko 40 vrhunskih vina”, istakla je Knežević.

Privredna komora Crne Gore formirala je Savjetodavno tijelo za pitanja kvaliteta sa ciljem da privrednicima pruži osnovne informacije o standardizaciji, implementacji standarda i sertifikaciji i to besplatno.