Searching for:

Nabavka novog sanitetskog vozila sa neophodnom opremom za Zdravstvenu stanicu Žabljak

Zdravstvena politika Evropske unije je usmjerena na obezbjeđivanje jednakog pristupa modernoj i efikasnoj zdravstvenoj zaštiti svim Evropljanima.

+
“Mechanism” reloaded

Istraživačko novinarstvo je branik slobode govora i demokratije, te društva u kome je opšteprihvaćena debata.  Stoga, Evropska unija podržava različite inicijative koje promovišu istraživačko novinarstvo, kao i zaštitu i bezbjednost novinara unutar i izvan svojih granica.

+
3C – Prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulturnih i kreativnih industrija

Kulturna baština je ne samo veza sa prošlošću i sadašnjošću, već i budućnošću. U svakom društvu, podstiče osjećaj jedinstva i predstavlja neodvojivi dio zajedničkog identiteta.

+
EU i UNICEF za rani razvoj djeteta u Crnoj Gori

Svako društvo je odgovorno da svakom djetetu pruži mogućnost da ostvari svoj puni potencijal.

+
Razvoj baze podataka puteva u Crnoj Gori

Baza podataka puteva predstavlja izuzetno značajan instrument za upravljanje, planiranje i razvoj putne mreže, kao i za unapređenje oblasti bezbjednosti na putevima.

+
3D virtuelna baština

Kulturno nasljeđe je od velikog značaja za očuvanje nacionalnog identiteta, ali i za ekonomski razvoj svake zemlje. Značajno doprinosi zapošljavanju i društvenoj koheziji. Stoga je nužno ojačati svijest društva o važnosti kulturnog nasljeđa i zaštititi ga za buduće generacije.

+
Nove usluge socijalne zaštite za poboljšani kvalitet života

Pružanje socijalne zaštite je od velikog značaja za smanjenje siromaštva i nejednakosti, jačanje socijalne stabilnosti, te postizanje socijalne pravde. Stoga je važno da se podstiče socijalna inkluzija i kontinuirano razvijaju kvalitetni programi socijalne zaštite.

+
Integrisanje ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore

Ključne kompetencije su skup znanja, vještina i stavova potrebnih za život u savremenom društvu, zasnovanom na znanju. One su veoma važne kada su u pitanju zapošljivost, socijalna uključenost i aktivno građanstvo.

+
Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori

EU je katalizator društvenih promjena i snažno je posvećena poboljšanju životnih uslova kroz podsticanje zapošljavanja, održivog rasta i veće socijalne kohezije unutar i izvan svojih granica.

+
Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu 2015-2017

Pretpristupna podrška Evropske unije Crnoj Gori za period 2014-2020. godine realizuje se kroz osam sektora, obuhvatajući, između ostalog, i sektor obrazovanja, zapošljavanja i socijalnih politika.

+
Jačanje operativnih kapaciteta ZZZCG-a za sprovođenje aktivne politike zapošljavanja Crne Gore putem digitalizacije

Evropska unija stavlja veliki naglasak na bolje razumijevanje potreba tržišta rada i usklađivanje vještina sa potražnjom, kao i pružanje podrške nezaposlenima i aktivnim tražiocima posla.

+
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2) koji finansira Europska unija (EU), a implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), sprovodi se na teritoriji Zapadnog Balkana, i to u Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Crnoj Gori, Kosovu*, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

+
Regionalni program: Zaustavljanje nasilja nad ženama na zapadnom Balkanu i u Turskoj (primjena zakona, mijenjanje stavova)

Nasilje nad ženama i djevojčicama jedno je od najčešćih kršenja ljudskih prava širom svijeta.

+
Reforma nacionalnog sistema procjene invalidnosti

Sva prava po osnovu invaliditeta u resorima socijalne zaštite, zapošljavanja, penzijsko-invalidskog osiguranja, obrazovanja i zdravstva direktno zavise od postavke sistema procjene/utvrđivanja invalidnosti

+
E-servisi i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19

Elektronske usluge ili e-servisi predstavljaju jednu od najvećih inovacija današnjice. Poboljšavaju kvalitet usluge i pružaju alternativne komunikacione kanale svojim korisnicima.

+
MELAdetect – Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka

Evropska unija pruža značajnu finansijsku podršku za prevenciju i liječenje raka. Na taj način EU nastoji da pomogne što većem broju ljudi da žive bez raka, kao i da se bolest dijagnostikuje ranije kod većeg broja pacijenata kako bi imali bolji kvalitet života nakon liječenja.

+
Implementacija evropskog sistema za transfuziju krvi

Evropska direktiva o krvi pokriva sve korake u procesu transfuzije i postavlja standarde kvaliteta i bezbjednosti krvi za države članice Evropske unije.

+
Nabavka opreme za traganje i spasavanje i opreme za zdravstvenu zaštitu

Politike i djelovanje Evropske unije (EU) u oblasti javnog zdravstva imaju za cilj zaštitu i poboljšanje zdravlja građana Unije, podršku modernizaciji zdravstvene infrastrukture i unapređenje efikasnosti evropskog zdravstvenog sistema.

+
Nadogradnja IT kapaciteta Poreske uprave Crne Gore

Stabilan tok prihoda ključan je za osiguranje makroekonomske stabilnosti i veći udio direktnih stranih investicija. Stoga svaka država mora poboljšati svoje ukupno poslovno okruženje i osigurati prikupljanje prihoda.

+
Podrška Poreskoj upravi

Upravljanje porezima može značajno uticati na efikasnost privrede. Zbog toga je poboljšanje sistema poreske uprave proces koji stalno traje.

+
Podrška Upravi carina u oblasti akciza

Uvođenjem jedinstvenog tržišta 1993. godine došlo je do ukidanja poreskih kontrola na granicama između država članica Evropske unije.

+
Podrška Upravi carina u uspostavljanju Nacionalnog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS)

Carinska unija Evropske unije obezbjeđuje kretanje robe bez carinjenja unutar EU i primjenjuje standardizovane stope carina na uvezenu robu.

+
Unapređenje infrastrukture vezane za istraživanje i inovacije koje se mogu koristiti kao podrška razvoju malih i srednjih preduzeća

Mala i srednja preduzeća (MSP) su okosnica ekonomije svake zemlje. Zato je važno podržati inovacije u malim i srednjim preduzećima.

+
Podrška Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED)

Opšte je poznato da je pravna tekovina Evropske unije grupisana u 35 poglavlja za svrhe pristupnih pregovora. Poglavlje 1 odnosi se na slobodno kretanje roba, koje predstavlja jednu od četiri osnovne slobode Evropske unije.

+
Tehnička podrška za usklađivanje i sprovođenje pravne tekovine Evropske unije u oblasti unutrašnjeg tržišta – AIM II

Slobodno kretanje roba je kamen temeljac evropskog unutrašnjeg/jedinstvenog tržišta, koje predstavlja jedno od najvećih dostignuća Evropske unije.

+
Unapređenje preduzetništva kroz naprednu savjetodavnu podršku i informacione servise za MSP

Mala i srednja preduzeća (MSP) doprinose kreiranju vrijednosti i pružaju nove mogućnosti za zapošljavanje, što dovodi do unapređenja ukupnog životnog standarda.

+
Poboljšanje i jačanje institucionalnog i pravnog okvira u oblasti javnih nabavki i državne pomoći

Efikasan, otvoren i pravičan sistem javnih nabavki donosi korist svim zainteresovanim stranama i podržava dobro upravljanje. Zato je danas značajniji nego ikad.

+
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici

Prečišćavanje otpadnih voda predstavlja veoma važan element kontrole zagađenja voda. Pomaže u proizvodnji čiste vode za višekratnu upotrebu i smanjuje količinu otpada koji se obično ispušta u prirodu.

+
Transbalkanski elektroenergetski koridor: Dionica u Crnoj Gori

Povezanost je preduslov za regionalnu ekonomsku saradnju i integracije, kao i osnova dobrosusjedskih odnosa. Zato je važno poboljšati regionalnu transportnu i energetsku infrastrukturu na Zapadnom Balkanu.

+
Rehabilitacija pruge na sekciji Virpazar – Sutomore, u tunelu Sozina

Željeznički prevoz omogućava ekonomsku efikasnost i održivost životne sredine širom svijeta. Sa modernom željeznicom, transport može postati pametniji, povezaniji i čistiji. Zbog toga je važno kontinuirano razvijati željezničku mrežu u svakoj zemlji.

+
Tehnička pomoć za razvoj kapaciteta u sektoru saobraćaja i usklađivanje sa pravnim tekovinama EU u Crnoj Gori

Transport je kamen temeljac evropskih integracija. Zbog toga je veoma važno za zemlje kandidate da razviju sigurne, održive i povezane saobraćajne politike i infrastrukturu.

+
Koridor Orijent/Istočni Mediteran: Željeznička pruga Bar – Vrbnica

Izgradnja i povezivanje saobraćajne i energetske infrastrukture pokretač je rasta i zapošljavanja. Poboljšana saobraćajna i energetska infrastruktura podstiče inovacije, privlači investicije i stvara ogromne društvene koristi.

+
Uvođenje zgrada sa skoro nultom potrošnjom energije na Zapadnom Balkanu

Postizanje nulte potrošnje energije je ambiciozan, ali ostvarljiv cilj. Jedan od načina da se to dogodi je podsticanje izgradnje zgrada sa nultom potrošnjom energije.

+
Program finansiranja zelene ekonomije (GEFF)

Jačanje zelene ekonomije ulaganjem u energetsku efikasnost predstavlja jedan od ključnih prioriteta Evropske unije. Takođe, energetska efikasnost je u srži energetske unije država članica EU.

+
Demontaža postojeće, nabavka i postavljanje nove elektrovučne trafostanice Trebešica (EVS Trebešica)

Poboljšanje i održavanje infrastrukture ostaje jedan od najvažnijih preduslova za ekonomski razvoj i bolji kvalitet života građana. Drugim riječima, razvoj efikasnog transportnog sistema neophodan je za osiguranje ekonomskog i društvenog prosperiteta u bilo kojoj zemlji, uključujući i Crnu Goru.

+
Jačanje kapaciteta u cilju implementacije Okvirne direktive o vodama u Crnoj Gori

Voda je preduslov života i bitan resurs za privredu. Zato je politika Evropske unije o vodama fokusirana na osiguravanje pristupa dovoljnim količinama kvalitetne vode za sve Evropljane, dobar status svih vodnih tijela i očuvanje i održivo upravljanje vodnim resursima širom Evrope.

+
Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini Cetinje

Upravljanje otpadom smanjuje negov uticaj na životnu sredinu i zdravlje, dok istovremeno doprinosi ekonomiji, jer na taj način otpad postaje resurs koji se može ponovo iskoristiti. Drugim riječima, smanjenje, ponovna upotreba i reciklaža otpada doprinose očuvanju zdravlja i prirode, kao i kreiranju novih radnih mjesta i poslovnih mogućnosti.

+
Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama u Crnoj Gori

Voda postaje sve značajniji resurs, što zbog suša, što zbog prekomjerne upotrebe. Zato je važno naučiti kako upravljati vodama na način koji je pravedniji i održiviji.

+
Trening za pilote koji upravljaju helikopterima i posadu u operacijama gašenja požara i drugim operacijama – EUIF 40

Crna Gora se nalazi u seizmički aktivnoj zoni i posebno je osjetljiva na toplotne talase, šumske požare, kratkotrajne padavine i poplave. Stoga se moraju uložiti veliki napori kako bi se smanjili rizici od prirodnih katastrofa.

+
Unapređenje vodosnabdijevanja i izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Berane

Prečišćavanje otpadnih voda doprinosi cirkularnoj ekonomiji kroz ponovnu upotrebu vode i proizvodnju energije. Takođe, doprinosi zaštiti životne sredine i zdravlja.

+
Jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom vazduha u Crnoj Gori

Zagađenje vazduha je jedan od glavnih problema današnjice zbog negativnog uticaja na zdravlje i ekonomiju. Da bismo stvorili čistiju, zeleniju i zdraviju budućnost za sve, veoma je važno imati dobar sistem za mjerenje i praćenje kvaliteta vazduha.

+
Horizontalni program Evropske unije i Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022: „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Crnoj Gori – JUFREX“

Vladavina prava, poštovanje ljudskih prava i demokratsko upravljanje su u srži procesa pristupanja Evropskoj uniji. Da bi podržali reformske procese u ovim oblastima, Evropska unija (EU) i Savjet Evrope (SE) već duži niz godina blisko sarađuju na Zapadnom Balkanu i u Turskoj kroz Horizontalni program.

+
Horizontalni program Evropske unije i Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022: „Kvalitetno obrazovanje za sve“

Vladavina prava, poštovanje ljudskih prava i demokratsko upravljanje su u srži procesa pristupanja Evropskoj uniji. Da bi podržali reformske procese u ovim oblastima, Evropska unija (EU) i Savjet Evrope (SE) već duži niz godina blisko sarađuju na Zapadnom Balkanu i u Turskoj kroz Horizontalni program.

+
Horizontalni program Evropske unije i Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022: „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Crnoj Gori”

Vladavina prava, poštovanje ljudskih prava i demokratsko upravljanje su u srži procesa pristupanja Evropskoj uniji. Da bi podržali reformske procese u ovim oblastima, Evropska unija (EU) i Savjet Evrope (SE) već duži niz godina blisko sarađuju na Zapadnom Balkanu i u Turskoj kroz Horizontalni program.

+
Horizontalni program Evropske unije i Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022: „Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori“

Vladavina prava, poštovanje ljudskih prava i demokratsko upravljanje su u srži procesa pristupanja Evropskoj uniji. Da bi podržali reformske procese u ovim oblastima, Evropska unija (EU) i Savjet Evrope (SE) već duži niz godina blisko sarađuju na Zapadnom Balkanu i u Turskoj kroz Horizontalni program.

+
Horizontalni program Evropske unije i Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022: “Dalje unaprjeđenje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u Crnoj Gori”

Vladavina prava, poštovanje ljudskih prava i demokratsko upravljanje su u srži procesa pristupanja Evropskoj uniji. Da bi podržali reformske procese u ovim oblastima, Evropska unija (EU) i Savjet Evrope (SE) već duži niz godina blisko sarađuju na Zapadnom Balkanu i u Turskoj kroz Horizontalni program.

+
Horizontalni program Evropske unije i Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022: „Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori”

Vladavina prava, poštovanje ljudskih prava i demokratsko upravljanje su u srži procesa pristupanja Evropskoj uniji. Da bi podržali reformske procese u ovim oblastima, Evropska unija (EU) i Savjet Evrope (SE) već duži niz godina blisko sarađuju na Zapadnom Balkanu i u Turskoj kroz Horizontalni program.

+
Horizontalni program Evropske unije i Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022: „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore“

Vladavina prava, poštovanje ljudskih prava i demokratsko upravljanje su u srži procesa pristupanja Evropskoj uniji. Da bi podržali reformske procese u ovim oblastima, Evropska unija (EU) i Savjet Evrope (SE) već duži niz godina blisko sarađuju na Zapadnom Balkanu i u Turskoj kroz Horizontalni program.

+
Mladi Crne Gore i Albanije u zasadima malina

Poljoprivreda predstavlja glavni ekonomski potencijal i u Crnoj Gori i u Albaniji. Stoga je važno da se taj potencijal u potpunosti iskoristi, kao i da se mladi ljudi u obje zemlje više uključe u poljoprivredne aktivnosti.

+
Uklete planine – izvrsna vanjska destinacija

Turizam na otvorenom predstavlja važan aspekt održivog turizma u svakoj zemlji. Ovim projektom biće podržan dalji razvoj prekograničnog područja „Bjeshkët e Nemuna/Prokletije“ kao turističke destinacije na otvorenom.

+
Prekogranične zajedničke inicijative za bolje upravljanje otpadom

Pravilno upravljanje otpadom je od velike važnosti za zaštitu životne sredine. Ideja ovog projekta bila je da doprinese zaštiti životne sredine i ekonomskom razvoju pekogranične oblasti kroz efikasniju valorizaciju otpada.

+
Razvoj ekoturizma na Balkanskim Alpima

Razvoj ruralnog turizma predstavlja snažan potencijal za diverzifikaciju ruralne ekonomije Crne Gore i Kosova. Cilj ovog projekta je da se ojača održivi razvoj ciljnog prekograničnog područja, i to kroz valorizaciju zajedničkih turističkih potencijala zasnovanih na prirodnom i kulturnom nasljeđu.

+
PRAXIS

Obrazovanje i obuka treba da budu usklađeni sa potrebama tržišta rada. Takođe, teorijsko znanje treba da bude u skladu sa njegovom praktičnom primjenom, jer su to dvije strane istog novčića.

+
Ujedinjeni protiv zagađenja – UAP

Zagađenje predstavlja jednu od najvećih prijetnji današnjice, kako za životnu sredinu tako i za zdravlje ljudi. Utiče na sve i zato je važno preduzeti mjere za njegovo smanjenje.

+
Samozapošljavanje i socijalno preduzetništvo za mlade

Društvene inovacije vode ka novim ili većim mogućnostima, kao i ka boljem korišćenju sredstava i resursa. Ovaj projekat je usmjeren na izgradnju i jačanje vještina i kompetencija mladih u prekograničnoj oblasti Crne Gore i Kosova u pogledu društveno-inovativnih praksi i učešća u sektoru digitalne ekonomije.

+
Zeleni poslovi u okviru prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo

Zeleni poslovi su od ključne važnosti za održivi razvoj. Ovaj projekat bio je posvećen stvaranju novih mogućnosti za zapošljavanje u poljoprivrednom sektoru u prekograničnoj oblasti Crne Gore i Kosova.

+
CARES – prekogranične akcije u sektoru reproduktivnog zdravstva

Reproduktivno zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja u svim aspektima koji se odnose na reproduktivni sistem. Da bi održali svoje reproduktivno zdravlje, ljudima je potreban pristup tačnim informacijama i kvalitetnim zdravstvenim uslugama.

+
Transhumance – nova turistička ponuda Kosova i Crne Gore

Transhumantno stočarstvo (transhumanca) je sezonsko kretanje stočara i njihove stoke u planinama u potrazi za boljim pašnjacima, kao i uspostavljanje privremenih naselja poznatih pod nazivom katuni.

+
Kulturno nasljeđe – blago prekograničnog regiona

Turizam kulturnog nasljeđa pruža mogućnost ljudima da iskuse autentične aktivnosti, artefakte, hranu, odjeću i muziku. Turistima pruža nezaboravna, jedinstvena iskustva i ujedno ima pozitivan ekonomski uticaj na svako društvo.

+
Stvaranje radnih mjesta u poljoprivredi

I Kosovo i Crna Gora se, s jedne strane, suočavaju sa trajnim odlaskom mladih ljudi iz ruralnih područja u potrazi za poslom u gradovima. S druge strane, obje ekonomije imaju sve veću stopu nezaposlenosti mladih i sve starije poljoprivrednike.

+
CARES 2 – prekogranične akcije u sektoru reproduktivnog zdravstva 2

Reproduktivno zdravlje je važno za opšte zdravlje i blagostanje žena. Zbog toga je neophodno da žene dobijaju sveobuhvatne usluge zdravstvene zaštite i jednak pristup tačnim informacijama o reproduktivnom zdravlju.

+
Turistički „habovi“ za bolju turističku ponudu u manje razvijenim planinskim predjelima

Turizam je jedan od glavnih pokretača ekonomskog razvoja i u Crnoj Gori i na Kosovu. Ovaj projekat je usmjeren na njihove dvije planinske zone, koje su veoma atraktivne, ali se minimalno koriste za turizam na otvorenom, jer u njima se ne pružaju ni osnovne usluge.

+
Osobe sa invaliditetom – lideri u pčelarstvu

Pčelarstvo je profitabilna djelatnost, koja pomaže samozapošljavanju i smanjenju siromaštva, a nema negativan uticaj na životnu sredinu. Cilj ovog projekta bio je razviti pčelarstvo kao dobru mogućnost za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI) u pograničnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

+
T.A.R.A. – Turizam, adrenalin i rafting avantura

Aktivni turizam postaje sve popularniji iz godine u godinu i predstavlja važan dio turističke ponude svake zemlje. Pomaže lokalnoj ekonomiji, zaštiti životne sredine i održivom razvoju.

+
POWER – Osobe sa invaliditetom: Nove mogućnosti za rad, zapošljivost i profesionalnu rehabilitaciju

Obezbjeđivanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI) veoma je važno za njihovo uključivanje u društvo. Međutim, ove osobe se i dalje suočavaju sa preprekama na tržištu rada i imaju nižu stopu zaposlenosti u odnosu na ostatak stanovništva.

+
CYCLING RURAL – Biciklističke rute za unapređenje prirodnog i kulturnog nasljeđa Hercegovine i Crne Gore

Cikloturizam postaje sve važniji dio turističke industrije, posebno kada je riječ o njegovom doprinosu održivom razvoju turizma. Ovaj projekat imao je za cilj da podrži razvoj i promociju biciklističke i turističke ponude na otvorenom u određenim ruralnim područjima prekograničnih regiona Crne Gore i Hercegovine, kao i njenu integraciju u ukupnu turističku ponudu jadranskog zaleđa.

+
Ženska strana kvaliteta

Veće učešće žena u radnoj snazi predstavlja jednu od najvažnijih komponenti razvoja, ekonomskog rasta i borbe protiv nezaposlenosti u svakom društvu.

+
Zelena ostrva

Sistemi za sakupljanje otpada osmišljeni su kako bi se poboljšali uslovi življenja u gradovima širom svijeta i od presudne su važnosti za efikasnu zaštitu životne sredine.

+
Očuvanje kulturnih pejzaža Albanije i Crne Gore

Kao turističke destinacije, i Crna Gora i Albanija su posvećene daljem razvoju svojih turističkih ponuda. Uzimajući u obzir da su pojedina područja u planinskim zonama u obje države postala atraktivna za investicije, ovaj projekat je prepoznao da je važno spriječiti devastaciju i očuvati kulturno i prirodno nasljeđe takvih zona, uz istovremeno razvijanje održivog turizma.

+
Nepogode ne poznaju granice

Crna Gora i Albanija su zemlje izložene raznim nepogodama, uključujući i poplave. Kako je nivo rizika od katastrofe visok u obje zemlje, ovaj projekat bio je usmeren na unapređenje zaštite od opasnosti, naročito od poplava, i to kroz izgradnju kapaciteta, podizanje svijesti i prekograničnu saradnju u oblasti smanjenja rizika od katastrofa.

+
Lokalna gastronomija kao turistička ponuda prekograničnog regiona

Gastronomija, kao dio kulture i glavni element nematerijalnog nasljeđa zemalja širom svijeta, sve je veći motiv za turiste pri odabiru destinacije. Gastronomski turizam pomaže u brendiranju destinacija, zatim održavanju i očuvanju lokalne tradicije i različitosti, te primjeni i nagrađivanju autentičnosti.

+
Povećanje saradnje – od hrišćanskih antikviteta ka unaprijeđenom turizmu

Prekogranična oblast opštine Berane (Crna Gora) i okruga Skadar (Albanija) bogata je neotkrivenim arheološkim nalazištima iz različitih epoha. Međutim, ova oblast je još uvijek nedovoljno ekonomski razvijena, jer nije uloženo dovoljno napora u njenu valorizaciju.

+
Promovisanje održive upotrebe ljekovitih i aromatičnih biljaka za poboljšanje egzistencije i očuvanje biodiverziteta

Ljekovite i aromatične biljke su dragocjene za izradu biljnih proizvoda, i to na globalnom nivou. U mnogim zemljama nestaju velikom brzinom, pa je zato važno da se upotrebljavaju na održiv način.

+
Nepogode ne poznaju granice 2

Poplave i požari su najučestalije nepogode u Crnoj Gori i Albaniji, sa katastrofalnim posljedicama po životnu sredinu, živote i imovinu ljudi, kulturno nasleđe i ekonomiju. Ovaj projekat ima za cilj poboljšanje zaštite prekogranične oblasti od rizika od katastrofa.

+
Skadarsko jezero bez hemijskog zagađenja – SOLUTION

Crna Gora i Albanija dijele zajedničke vodene resurse, koji su veoma značajni za njihov održivi razvoj, zaštitu životne sredine, ekonomiju, turizam i kulturu. Prekogranična saradnja je od suštinskog značaja u ovim oblastima, posebno na području Skadarskog jezera.

+
Crna Gora i Albanija zajedno prema nultoj stopi otpada

Koncept nulte stope otpada štiti životnu sredinu, doprinosi ekonomiji i promoviše socijalnu jednakost. Zbog toga je važno podići svijest javnosti o negativnim uticajima smeća na zdravlje i životnu sredinu, kao i o svim prednostima koje koncept nulte stope otpada donosi društvu.

+
Rad za omladinu – Work4Youth

Uspješno angažovanje mladih na tržištu rada značajno je ne samo za njihovo lično i ekonomsko blagostanje, već i za socijalnu koheziju i ekonomski razvoj društva. Zbog toga je važno podržati društvenu inkluziju mladih i njihovo uključivanje na tržište rada, kao i omladinsko preduzetništvo – posebno kroz preduzetničko obrazovanje i obuku.

+
A.C.C.E.N.T – Pristupačnost, građanska savjest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi TREND

Promocija inkluzije i jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI) od izuzetnog je značaja za društveni i ekonomski razvoj svake zemlje. Nažalost, velika je vjerovatnoća da osobe sa invaliditetom budu nezaposlene ili da zarađuju manje od osoba bez invaliditeta.

+
Putevi razvoja karijere: Priprema mladih iz Albanije i Crne Gore za mogućnosti razvoja karijere u sektoru turizma

Zapošljavanje mladih je među prioritetima širom svijeta, a jedna od njegovih najvažnijih komponenti ostaje potreba da se vještine koje mladi ljudi posjeduju usklade sa vještinama koje zahtjeva tržište rada.

+
Dječiji turizam u prekograničnoj oblasti

Turizam je važan izvor prihoda za svaku državu i podstiče međusobno razumijevanje, razmjenu i saradnju među zemljama. Dječiji turizam, kao dio turističke industrije, može doprinijeti održivom razvoju zajednice.

+
Sve na jednom mjestu – za socijalnu inkluziju i zapošljivost mladih

Usluga „sve na jednom mjestu” predstavlja inovativan model zapošljivosti, jer objedinjuje različite obuke za sticanje niza vještina koje će olakšati prelazak mladih iz obrazovnog procesa na tržište rada.

+
Tematsko putovanje koridorom kulturne i prirodne baštine Srbije i Crne Gore – CREATIVE TWINNING

Turizam je jedna od najvažnijih ekonomskih grana u svijetu, a turizam zasnovan na kulturnom nasljeđu je jedna od najbrže rastućih vrsta turizma na globalnom tržištu u današnje vrijeme.

+
Projekat Hu: Tragovima sova i drugih divljih vrsta

Turizam u divljini predstavlja važan dio sveukupne globalne turističke industrije. Takođe, može imati pozitivan efekat na zaštitu ugroženih vrsta i pomoći u očuvanju biljnog i životinjskog svijeta.

+
Money Watch: Civilno društvo, čuvar budžeta

Bez obzira na njihov opseg i specifičnu oblast djelovanja, organizacije civilnog društva imaju potrebu da vrše analize budžeta i efikasan nadzor javne potrošnje, kako bi što bolje razumjele stanje u oblastima kojima se bave.

+
EU Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori

Jake i osnažene organizacije civilnog društva ključne su za stvaranje održivog društva. Ovim projektom se pruža podrška organizacijama civilnog društva da aktivno doprinose razvoju participativne demokratije u Crnoj Gori.

+
Peer
Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama

Vršnjačko nasilje predstavlja globalni problem, koji ozbiljno utiče na zdravlje i obrazovanje mladih. Ovaj projekat imao je za cilj razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) i sveukupnog odgovora lokalne zajednice u pružanju zaštitnih mehanizama učenicima osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori u prevenciji i borbi protiv vršnjačkog nasilja.

+
Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa

Da bi napredovala na putu ka Evropskoj uniji, Crna Gora treba da ostvari dalji napredak u reformi vladavine prava, uključujući u sprovođenju reforme pravosuđa.

+
De facto razvoj: Podrška rastu i liderstvu organizacija građanskog društva

Organizacije civilnog društva (OCD) su ključni akteri u iskazivanju stavova i potreba građana i podsticanju aktivnog građanstva. Potrebna im je i finansijska i nefinansijska podrška kako bi se dalje razvijale i doprinosile izgradnji i njegovanju demokratskog društva.

+
Odgovornost za prošlost

Suočavanje sa prošlošću je dug i bolan, ali prijeko potreban proces. To je jedini način da se postkonfliktno društvo, umjesto ka podijeljenoj prošlosti, okrene ka zajedničkoj budućnosti i tako postigne trajnu stabilnost.

+
“Razgovori u društvu” – Socijalni dijalog za bolju budućnost

Transparentnost i socijalni dijalog su stubovi demokratskog društva. Zbog toga je važno promovisati i razvijati socijalni dijalog i na lokalnom i na nacionalnom nivou.

+
Poboljšanje pravnog okvira, prakse i nadzora nad finansiranjem izbornih kampanja: Čist novac – pošteni izbori

Transparentnost u finansiranju izbornih kampanja i političkih partija je u srži demokratskog društva i njegove antikorupcijske agende. Na taj način se smanjuje prostor za nezakonite prakse, neprimjeran uticaj na političke subjekte i glasače, te zloupotrebu javnih sredstava u izborne svrhe.

+
Ponos svuda – strateški pristup ljudskim pravima LGBTI osoba u Crnoj Gori

U savremenom društvu nema mjesta diskriminaciji po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Svi treba da uživaju ista prava.

+
Moj advokat – besplatna i profesionalna pravna pomoć u efikasnom pristupu pravima za migrante

Od jeseni 2017. godine, Crna Gora se suočila sa povećanim prilivom migranata koji se kreću tzv. ,,Obalnom rutom” (Albanija-Crna Gora-Bosna i Hercegovina). Iako većina migranata samo prolazi kroz zemlju, određeni broj odlučuje da ostane i traži azil.

+
Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru

Sloboda mirnog okupljanja je individualno pravo koje se uvijek izražava na kolektivan način. Zakonom o javnim okupljanjima, koji je usvojen 2016. godine, uvedena su poboljšanja u pogledu slobode okupljanja u Crnoj Gori.

+
Nevladine organizacije u akciji promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori

Ovim projektom podstiče se aktivno učešće civilnog društva u akciji promocije i zaštite prava romske i egipćanske (RE) zajednice na lokalnom nivou u Crnoj Gori, i to kroz sveobuhvatan pristup, koji uključuje: razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, organizacioni razvoj i funkcionisanje, upravljanje projektnim ciklusom, monitoring i zaštitu ljudskih prava, kao i finansijsku podršku za sprovođenje lokalnih inicijativa organizacija civilnog društva.

+
Svi smo stvoreni jednaki, ka efikasnijoj zaštiti potrošačkih prava lica sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom suočavaju se sa različitim oblicima diskriminacije u svojoj svakodnevnoj rutini, ali jedna od glavnih prepreka za vođenje dostojanstvenog i nezavisnog života je djelimični ili potpuni nedostatak pristupa robi i uslugama, posebno za osobe sa oštećenim vidom.

+
Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!

Proces političke socijalizacije romske populacije u Crnoj Gori još uvijek je u početnoj fazi. Oni su i dalje najranjivija manjina u Crnoj Gori, koja nije dobro upoznata sa političkim sistemom ili mehanizmima preko kojih sindikati djeluju.

+
Jačanje pristupa pravima za građane pogođene kontroverznom stambenom politikom i socijalno neosjetljivom privatizacijom

Pravo na adekvatno stanovanje i pravo na vodu su osnovna ljudska prava i kao takva treba ih promovisati i zaštititi. Ovaj projekat imao je za cilj pokretanje dijaloga među građanima, sektorom civilnog društva i vladom radi usvajanja politika koje će ublažiti neke od poteškoća sa kojima se suočavaju pripadnici ranjivih grupa, kada je riječ o obezbjeđivanju osnovnih životnih uslova.

+
Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja

Seksualno i rodno zasnovano nasilje predstavlja kršenje ljudskih prava, koje se nažalost dešava širom svijeta, pa tako i u Crnoj Gori. Obim i alarmantnost problema zahtijevaju punu posvećenost i ozbiljan pristup u njegovom rješavanju.

+
Integrisani i sistemski pristup unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori

Zabrana diskriminacije i zaštita ljudskih prava su važni elementi evropskog pravnog poretka, a seksualna orijentacija prepoznata je u pravu Evropske unije kao jedan od osnova diskriminacije.

+
Za transparentnost = Protiv korupcije

U Evropskoj uniji svako ima pravo na pristup javnim informacijama. To omogućava građanima, civilnom sektoru i medijima da pozivaju na odgovornost sve tri grane vlasti, pa je stoga pristup informacijama jedan od temelja dobrog upravljanja.

+
Umrežavanjem do boljeg rada

Organizacije osoba sa invaliditetom imaju veoma važnu ulogu u zalaganju za prava osoba sa invaliditetom (OSI) i integraciji OSI u glavne tokove društva. Stoga je potrebno da ove osobe budu uključene u kreiranje javnih politika, kako na lokalnom tako i nacionalnom nivou.

+
Život na granici BiH/CG – stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije

Kulturna baština je opšte dobro svakog društva i zato je njeno očuvanje veoma važno. Ovaj projekat je imao za cilj stvaranje i promociju zajedničkih prekograničnih turističkih proizvoda, i to kroz podsticanje partnerstava u kulturi i turizmu, te obnavljanje zanemarene kulturno-istorijske baštine u opštinama Nikšić i Plužine u Crnoj Gori i opštinama Trebinje i Bileća u Bosni i Hercegovini.

+
360 ͦ – Pun krug za ljudska prava

Ljudska prava predstavljaju jedan od najvažnijih koncepata savremenog doba. Ovaj projekat doprinio je podizanju društvene svijesti i boljem razumijevanju ljudskih prava i fenomena diskriminacije među građanima, kao i promociji rada i postignuća branitelja ljudskih prava.

+