Poboljšana kontrola i upravljanje ribarstvom

Ribarstvo ima dugu tradiciju, kako u Evropskoj uniji, tako i u Crnoj Gori. Evropska unija promoviše održivi ribolov širom svijeta, a kroz Zajedničku ribarsku politiku (ZRP) podstiče da ribarstvo bude ekonomski, socijalno i ekološki održivo.

Read More

Podrška veterinarskom sektoru Crne Gore

Zdravlje ljudi, zdravlje životinja i bezbjednost hrane su neraskidivo i uzročno-posledično vezani. Stoga, Evropska unija predano radi na tome da osigura visok nivo zaštite zdravlja životinja i biljaka, kao i bezbjedan poljoprivredno-prehrambeni lanac za svoje

Read More