Zajednička vanjska i bezbjednosna politika ( ZVBP)  kao i Evropska bezbjednosna i odbrambena politika   (EBOP), zasnivaju se na zakonskim aktima, uključujući pravno obavezujuće međunarodne sporazume i politička dokumenta. Pravana tekovina se sastoji od političkih deklaracija, akcija i sporazuma. Dražave članice moraju biti u stanju da sprovode politički dijalog u okviru Zajedničke vanjske i bezbjednosne politike, da se usklade za izjavama EU, da učestvuju u akcijama EU i da primjene dogovorene sankcije i restriktivne mjere. Od zemalja kandidata se zahtjeva da se postepeno usklade sa izjavama EU, kao i da primjene sankcije i restriktivne mjere kada i gdje je to potrebno.