Države članice moraju osigurati da pravo osnivanja preduzeća fizičkih i pravnih lica Evropske unije u billo kojoj državi članici, kao i sloboda pružanja prekograničnih usluga, ne bude ometano nacionalnim zakonodavstvom, osim izuzetaka navedenih u Ugovoru. Pravna tekovina, takođe, usaglašava pravila koja se odnose na regulisane profesije kako bi se osiguralo uzajamno priznavanje kvalifikacija i diploma između država članica; za određene regulisane profesije zajednički minimalni program obuke mora biti ispunjen u cilju automatskog priznavanja kvalifikacija u državama članicama. Što se tiče poštanskih usluga , pravna tekovina takođe ima za cilj otvaranje sektora poštanskih usluga konkurentnosti na postepen i kontrolisan način, u okviru regulatornog okvira koji osigurava univerzalnu uslugu.