Pravna tekovina o porezima pokriva široko područje indirektnog oporezivanja, odnosno poreza na dodatu vrijednost (PDV) i akciza. Ona propisuje obim, definicije i principe PDVa. Akcize na duvanske proizvode, alkoholna pića i energente, takođe su predmet zakonodavstva EU. Što se tiče direktnog oporezivanja pravna tekovina pokriva neke aspekte oporezivanja prihoda od štednje pojedinaca i korporativnih prihoda. Osim toga države članice su posvećene usklađivanju sa principima Kodeksa sprovođenja poslovnog oporezivanja, u cilju otklanjanja štetnih poreskih mjera. Administrativna saradnja i međusobna pomoć država članica ima za cilj da osigura nesmetano funkcionisanje unutrašnjeg tržišta što se oporezivanja tiče, i da obezbjedi instrumente za spriješavanje poreske utaje unutar zajednice i izbjegavanje plaćanja poreza. Države članice moraju osigurati postojanje kapaciteta neophodnih za primjenu i sprovođenje oporezivanja, uključujući i linkove ka relevantnim kompjuterizovanim sistemima oporezivanja EU.