Saobraćajno zakonodavstvo EU ima za cilj poboljšanje funcionisanja unutrašnjeg tržišta kroz promociju bezbjednih, efikasnih i ekološki čistih transportnih usluga prilagođenih korisniku. Pravna tekovina transporta pokriva sektore drumskog saobraćaja, željeznice, unutrašnjih plovnih puteva, kombinovani transport, avijaciju i pomorski saobraćaj. Odnosi se na tehničke i bezbjednosne standarde, sigurnost, socijalni standard, kontrolu državne pomoći i liberalizaciju tržišta u smislu unutrašnjeg tržišta transporta.