Program Evropske unije za obrazovanje, obuku, mlade i sport Erasmus+ pomaže studentima da budu uspješniji u ličnom i profesionalnom životu, a univerzitetima da postanu inovativniji. To su pokazale dvije nezavisne studije Evropske komisije: studija o učinku programa Erasmus+ na visoko obrazovanje i studija o strateškim partnerstvima i udruženjima znanja u okviru programa Erasmus+ u području visokog obrazovanja. Rezultati su utemeljeni na osnovu odgovora blizu 77 000 studenata i predavača i više od 500 organizacija.

Glavni zaključci su da Erasmus+ pomaže studentima da pronađu željenu karijeru i brže se zaposle, da jača osjećaj pripadnosti Evropi kod njegovih korisnika, podstiče digitalnu transformaciju i povećava socijalnu uključenost. Drugi rezultati pokazali su da su bivši studenti, koji su bili dio programa Erasmus+, zadovoljniji svojim radnim mjestima od onih koji se nisu makar dijelom školovali u inostranstvu. Osim toga, njihove karijere su u većoj mjeri međunarodne, a vjerovanoća da će raditi u inostranstvu je skoro duplo veća.

 „Impresivno je vidjeti kako program Erasmus+ mladima omogućava napredak na modernom tržištu rada i u sve raznolikijem društvu. Srećan sam što se diplomirani studenti, koji su učestvovali u programu Erasmus+, osjećaju spremniji za nove izazove, imaju bolje mogućnosti za razvoj karijere i svjesniji su koristi koje im EU donosi u svakodnevnom životu. Istovremeno, univerzieti koji učestvuju u programu Erasmus+ nemaju samo izraženiju međunarodnu dimenziju, nego su i u boljem položaju da odgovore na potrebe poslovnog svijeta“, izjavio je evropski komesar za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tibor Navračič.

Program Erasmus+ studentima pomaže u pronalasku željene karijere i bržem zapošljavanju

Više od 70 % studenata koji su učestvovali u programu Erasmus+ navelo je da im je nakon boravka u inostranstvu jasnije šta žele da rade u budućnosti. Studija o učinku na visoko obrazovanje pokazala je i da se 80 % studenata-korisnika Erasmus+, zaposlilo u roku od tri mjeseca nakon diplomiranja, a tri četvrtine njih je navelo da im je iskustvo u inostranstvu pomoglo da dobiju prvi posao. Devet od deset bivših studenata koji su učestvovali u programu Erasmus+ navelo je da u svakodnevnom radu koriste vještine i iskustva stečena u inostranstvu. Ovi rezultati se objašnjavaju činjenicom da Erasmus+ doprinosi usklađivanju vještina s tržištem rada, jer naglasak stavlja na meke i interdisciplinarne vještine, koje su potrebne firmama u razvoju.

 

Program Erasmus+ jača osjećaj pripadnosti Evropi

Više od 90 % studenata koji su učestvovali u programu Erasmus+ poboljšalo je i sposobnost rada i saradnje sa ljudima iz različitih kultura i smatraju da imaju evropski identitet. Najveći uticaj  programa osjetili su studenti koji nisu bili veliki zagovornici EU prije razmjene i studenti koji su boravili u zemlji koja je kulturno znatno različita od njihove. Od svih studenata koji su učestvovali u programu Erasmus+, studenti iz istočne Europe se u najvećoj mjeri identifikuju sa EU.

Program Erasmus+ podstiče  digitalnu transformaciju i socijalnu uključenost

Zahvaljujući projektima saradnje u okviru programa Erasmus+, većina uključenih univerziteta bolje je pripremljena za digitalnu transformaciju. Akademsko osoblje koje je učestvovalo u programu Erasmus+ spremnije je da u svoja predavanja uključi zaposlene u korporativnom sektoru (60 %) nego što su to njihove kolege koji nisu bili dio programa mobilnosti (40 %). Više od 80 % pripadnika akademske zajednice navelo je da je njihovo iskustvo u inostranstvu dovelo do izrade inovativnijeg kurikuluma. Osim toga, dva od tri univerziteta koja su učestvovala u programu navela su da projekti na nivou cijele Evropske unije povećavaju socijalnu uključenost i smanjuju diskriminaciju  u visokom obrazovanju.

Erasmus+ je aktivan u 33 zemlje, u koje spadaju sve članice EU, ali i Turska, Makedonija, Norveška, Island i Lihtenštajn. Crna Gora učestvuje zahvaljujući tome što je program otvoren i za partnerske zemlje širom svijeta. Do sada je u okviru Erasmus+ programa preko 550 studenata, nastavnog i administrativnog osoblja sa crnogorskih fakulteta dobilo priliku da stekne nova iskustva u inostranstvu, dok je u Crnoj Gori, u protekle tri godine, preko Erasmus+ boravilo blizu 250 studenata i nastavnika iz drugih zemalja. Postojeći Erasmus+ program, koji je počeo 2014. i traje do 2020. godine, ima budžet od 14.7 milijardi eura. Njegov cilj je da za 3.7 % mladih ljudi u EU obezbijedi priliku da studiraju, obučavaju se i volontiraju u inostranstvu.