Biodiverzitet je korijen života, kako na kopnu tako i ispod vode. Ima uticaj na zdravlje ljudi, dajući nam vazduh koji udišemo, vodu koju pijemo, hranu koju jedemo, prirodni imunitet, ljekove, kao i ublažavanje klimatskih promjena. Pojava COVID-19 dokazala je da kada uništavamo biodiverzitet, uništavamo sistem koji podržava ljudski život. Priroda nam šalje poruku. Očigledno, ovogodišnja tema za Svjetski dan zaštite životne sredine je biodiverzitet – briga koja je i hitna i egzistencijalna. Zaštita prirode i umanjivanje degradacije ekosistema u središtu je Zelenog dogovor EU i razlog su za novu strategiju EU za biodiverzitet za 2030. godinu.

Promjena jednog elementa lanca biodiverziteta može imati uticaja na cijeli životni sistem, uz moguće negativne posljedice. Ljudski postupci, uključujući krčenje šuma, ugrožavanje staništa divljih životinja, intenziviranje poljoprivrede i ubrzanje klimatskih promjena, gurnuli su prirodu izvan njenih granica. Gubitak biološke raznolikosti imaće ozbiljne posljedice za čovječanstvo, uključujući kolaps hrane i zdravstvenih sistema.

Globalna populacija divljih vrsta opala je za 60% u posljednjih 40 godina. Najmanje 40% svjetske ekonomije i 80% potreba siromašnih potiče iz bioloških resursa. Zbog toga je gubitak biološke raznolikosti najkritičnija globalna prijetnja životnoj sredini, uz klimatske promjene – a obje su neraskidivo povezane.

Rješavanje klimatskih promjena i degradacije životne sredine je globalan problem, koji zahtijeva globalni odgovor. Evropski Zeleni dogovor odnosi se na borbu protiv klimatskih promjena, očuvanje biodiverziteta, okeana i šuma, promovisanje održive poljoprivrede i bezbjedne hrane, smanjenje zagađenja, razvoj zelenih gradova i kružne ekonomije.

Kao osnovni dio evropskog Zelenog sporazuma, Strategija EU za biodiverzitet za 2030. godinu planira da zaštiti 30% kopna i mora EU i obezbjedi fer i pravičnu  raspodjelu kada je riječ o upotrebi genetskih resursa povezanih sa biodiverzitetom, stavljajući EU na vodeću poziciju u svijetu.

U svijetu u kojem se očekuje da se materijalna potrošnja udvostruči do 2060. godine, takođe moramo biti oprezni da efikasnije koristimo resurse i povećavamo količinu dobijenu od recikliranja. Novi akcioni plan za kružnu ekonomiju EU, još jedan glavni blok evropskog Zelenog dogovora, ima za cilj da se naša ekonomija pripremi za u zelenu budućnost; ojačati našu konkurentnost uz zaštitu životne sredine; i daju nova prava potrošačima.

EU može uspijeti samo ako njeni napori dovedu do globalne tranzicije ka pravednoj, klimatsko neutralnoj ekonomiji koja efikasno koristi i kružnoj ekonomiji koja poštuje prirodu. To je još slučaj sa krizom COVID19. U svom globalnom odgovoru na COVID19, EU je odlučna da održi svoje strateške ciljeve u vezi sa životnom sredinom i klimatskim promjenama, utvrđenim u Evropskom zelenom sporazumu, koji ne samo da ostaju opravdani, već su važni kao i uvijek.