Prognozira se da će se evropska ekonomija oporaviti brže nego što se ranije očekivalo, jer su aktivnosti u prvom kvartalu godine premašile očekivanja, a poboljšana zdravstvena situacija podstakla je brže ublažavanje ograničenja pandemijske kontrole u ​​drugom kvartalu.

Brži ekonomski rast kako se ekonomije ponovo otvaraju i pokazatelji predviđanja jačaju

Prema privremenoj ekonomskoj prognozi za ljeto 2021. godine, privreda u EU i eurozoni treba da poraste za 4,8% ove godine i 4,5% 2022. U poređenju sa prethodnom proljećnom prognozom, stopa rasta za 2021. godinu je znatno veća u EU (+0,6 pps.) i eurozoni (+0,5 pps.), dok je za 2022. godinu nešto veći u obije oblasti (+0,1 pp.). Realni BDP će se vratiti na nivo prije krize u posljednjem kvartalu 2021. godine, kako u EU, tako i u eurozoni. Za euro zonu je ovo četvrtinu ranije nego što se očekivalo u proljećnoj prognozi.

Očekuje se da će rast ojačati zbog nekoliko faktora. Prvo, aktivnost u prvom kvartalu godine premašila je očekivanja. Drugo, efikasna strategija suzbijanja virusa i napredak u vakcinaciji doveli su do pada broja novih infekcija i hospitalizacija, što je zauzvrat omogućilo državama članicama EU da ponovo otvore svoje ekonomije u narednom kvartalu. Ovo ponovno otvaranje je posebno koristilo preduzećima iz uslužnog sektora. Rezultati optimističnih anketa među potrošačima i preduzećima, kao i mobilnost za praćenje podataka, sugerišu da je snažan oporavak privatne potrošnje već u toku. Pored toga, postoje dokazi o oživljavanju turističkih aktivnosti unutar EU, što bi trebalo da ima koristi od uvođenja nove EU digitalne COVID potvrde od 1. jula. Očekuje se da će ovi faktori zajedno nadmašiti negativni uticaj privremene nestašice sirovina i rastućih troškova koji pogađaju dijelove proizvodnog sektora.

Očekuje se da će privatna potrošnja i investicije biti glavni pokretači rasta, podržani zapošljavanjem za koje se očekuje da će se kretati zajedno sa ekonomskom aktivnošću. Snažan rast glavnih trgovinskih partnera EU trebao bi biti od koristi izvozu robe iz EU, dok će izvoz usluga patiti od preostalih ograničenja za međunarodni turizam.

Očekuje se da će Mehanizam za oporavak i otpornost (RRF) dati značajan doprinos rastu. Očekuje se da će ukupno bogatstvo generisano RRF-om tokom prognoziranog horizonta iznositi približno 1,2% realnog BDP-a EU za 2019. godinu. Očekivana veličina njegovog impulsa rasta ostaje približno nepromijenjena u odnosu na prethodnu prognozu, jer informacije iz planova oporavka i otpornosti, zvanično dostavljene poslednjih mjeseci, u velikoj mjeri potvrđuju procjenu donijetu na proljeće.

Stope inflacije su nešto veće, ali opadaju 2022. godine

Prognoza inflacije za ovu i narednu godinu takođe je revidirana u većoj mjeri. Očekuje se da će ove godine rast cijena energije i roba, uska grla u proizvodnji zbog ograničenja kapaciteta i nedostatka nekih ulaznih komponenti i sirovina, kao i velika potražnja kod kuće i u inostranstvu, vršiti pritisak na potrošačke cijene. 2022. ovi pritisci bi trebalo postepeno da se ublažavaju kako se rješavaju proizvodna ograničenja i konvergiraju ponuda i potražnja.

Shodno tome, inflacija u EU sada se predviđa da će ove godine u prosjeku iznositi 2,2% (+0,3 pps). U poređenju sa proljećnom prognozom) i 1,6% 2022. (+0,1 pps). U eurozoni se predviđa da će inflacija u prosjeku iznositi 1,9% 2021. godine (+ 0,2 pps.) I 1,4% 2022. godine (+ 0,1 pps.).

Značajni rizici

Neizvjesnost i rizici u vezi sa izgledima za rast su visoki, ali ostaju u cjelini uravnoteženi.

Rizici koje predstavlja pojava i širenje varijanti virusa COVID-19 podvlače važnost daljeg ubrzanja kampanja vakcinacije. Ekonomski rizici se posebno odnose na odgovor domaćinstava i preduzeća na promjene u ograničenjima.

Inflacija može ispasti viša od prognozirane ako su ograničenja u ponudi postojanija i ako se pritisci cijena snažnije prenesu na potrošačke cijene.

Pozadina

Ova prognoza se zasniva na skupu tehničkih pretpostavki u vezi sa deviznim kursevima, kamatnim stopama i cijenama roba sa graničnim datumom 26. juna. Za sve ostale dolazne podatke, uključujući pretpostavke o vladinim politikama, ova prognoza uzima u obzir informacije do i uključujući 28. jun. Ako se nove politike ne pouzdaju i ne objave dovoljno detaljno, predviđanja ne podrazumijevaju promjene politike.

Evropska komisija svake godine objavljuje dvije sveobuhvatne prognoze (proljeće i jesen) i dvije privremene prognoze (zima i ljeto). Privremene prognoze pokrivaju godišnji i kvartalni BDP i inflaciju za tekuću i narednu godinu za sve države članice, kao i agregate EU i eurozone.

Sljedeća ekonomska prognoza Evropske komisije biće ekonomska prognoza za jesen 2021. koja treba da bude objavljena u novembru 2021.