Podgorica, 27. jul 2018. – Nevladine organizacije, Centar za zaštitu potrošača i  Savez slijepih Crne Gore, predstavili su projekat „Svi smo stvoreni jednaki, ka efikasnijoj zaštiti potrošačkih prava lica sa invaliditetom”  u EU info centru. Cilj projekta je efikasnija zaštita potrošačkih prava osoba sa invaliditetom. Projekat finansira Evropska unija, a koji sprovode CEZAP i SSCG.

„Jedan od osnovnih postulata cjelokupnog pravnog sistema Evropske unije jeste jednakost svih i zabrana diskiminacije po bilo kom osnovu,“ podsjetila je Olga Nikčević predsjednica NVO Centar za zaštitu potrošača Crne Gore .

Najčešći vid diskriminacije osoba sa invaliditetom jeste nedostatak adekvatnog pristupa dobrima i uslugama. Opšti cilj ovog projekta jeste da se doprinese osnaživanju osnovnih prava i većoj socijalnoj uključenosti lica sa invaliditetom.

„Osnovna prepreka osobama oštećenog vida u svojstvu potrošača jeste dostupnost informacija o proizvodu. Mi na ovaj način pokušavamo tu prepreku da umanjimo,“ rekao je Goran Macanović predsjednik NVO Savez slijepih Crne Gore.

U toku projekta biće dostupna posebna telefonska linija i web platforma za prijavljivanje slučajeva diskriminacije osoba sa invaliditetom kao potrošača.

CEZAP i SSCG su potpisali Memorandum o saradnji sa Ombudsmanom, prema kojem je predviđena bliska saradnja i koordinacija međusobnih aktivnosti radi postizanja ciljeva i zadataka postavljenih projektom. Ukupna planirana vrijednost projekta je 128.782,5 EUR, od čega Evropska unija finansira 122 hiljade. Primjena projekta je počela 1. maja 2018. godine i trajaće 24 mjeseca.