U EU Info centru je održan prvi sastanak koalicije nevladinih organizacije koje su aktivne u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite – HealthUP. Sastanku je, pored predstavnika nevladinih organizacija, prisustvovao i direktor Doma zdravlja Podgorica Nebojša Kavarić.

Koalicija je formirana u okviru programa „HealthUP“ koji sprovode CAZAS, SOS telefon za djecu i žene žrtve nasilja Podgorica i Udruženje Roditelji, a ima za cilj jačanje partnerskog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva. Cilj programa je da se dodatno osnaže i ojačaju organizacije civilnog društva kako bi sistem zdravstvene zaštite bio efikasniji i više okrenut potrebama pacijenata.

Cilj formiranja Koalicije NVO koje su aktivne na ovom polju je prije svega povećanje nivoa njihove uključenosti u planiranje i sprovođenje relevantnih politika, izrada studija, analiza i drugih javnih praktičnih politika i publikacija u ovoj oblasti, organizovanje raznih događaja i seminara za predstavnike OCD i Vlade kako bi se ojačali njihovi kapaciteti, komunikacija i saradnja

Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost EU Info Centra i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.