Podgorica, 13. novembar 2017. – Cilj zakona o državnim službenicima i najmještenicima kao i zakona o lokalnoj samoupravi je modernizacija službeničkog sistema u skladu sa najsavremenijim praksama upravljanja ljudskim resursima, saopšteno je tokom prezentacije tih zakona ministarstva javne uprave u EU info centru.

Danijela Nedeljković-Vukčević, generalna direktorka za državnu upravu, objasnila je da je u naš zakonodavni okvir potrebno primjeniti osnovne principe na kojima počivaju rješenja u zemljama EU. Tu se, kako je rekla, prije svega misli na jačanje sistema zapošljavanja na osnovu kompetentnosti kandidata.

„Postupak zapošljavanja treba da bude postavljen na način da se vrši provjera znanja, sposobnosti, kompetencija, vještina, sve u cilju odabira kandidata koji je najkompetentniji za određeno radno mjesto“, istakla je  Nedeljković-Vukčević.

Provjeru sposobnosti svih kandidata vršiće posebna Komisija.

„Komisiju koja će vršiti provjeru sposobnosti obrazovaće Uprava za kadrove, kao centralni organ za upravljanje kadrovima. U sastavu te komisije će biti, pored zaposlenih u Upravi za kadrove, i lice iz organa u kojem se zasniva radni odnos i treće lice biće nezavisno, sa liste koju obrazuje Uprava za kadrove“, objasnila je Nedeljković-Vukčević.

Novina u zakonu je i ta da odluku o zapošljavanju u ministarstvu neće donositi ministar već lice koje nosi funkciju visoko rukovodnog kadra.

To konkretno znači da će odluku o izboru donositi generalni direktor, odnosno pomoćnik ministra, sekretar ministarstva ili drugo lice u organima uprave“, objasnila je Nedeljković-Vukčević.

Zakonom je predviđena i profesionalizacija disciplinske komisije koja će odlučivati o težim povredama službene dužnosti kao i komisije za žalbe.

Generalna direktorka za lokalnu samoupravu Jadranka Vukčević istakla je da su razlozi za donošenje novog zakona o lokalnoj samoupravi da se obezbijedi bolji pravni okvir za uspješno funkcionisanje sistema.

“Ključne preporuke kojima se rukovodilo Ministarstvo javne uprave je da se obezbijedi ustavno pravo građana na lokalnu samoupravu i da se jasno propišu rokovi za konstituisanje skupštine i izbor predsjednika skupštine”, zaključila je Vukčević.