PODGORICA, 16. jun 2017. – Odrasla punoljetna osoba ima  pravnu i poslovnu sposobnost. Stručnjaci su, u EU Info centru, na panel diskusiji u sklopu projekta “Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” objasnili da pravna sposobnost ne može biti ograničena niti oduzeta.

“Ovaj projekat je uspio da otvori mnoga vrata. To je učinio na način što je na vidjelo iznio i direktno se pozabavio mnogim zanemarenim temama – ne samo po pitanju pacijenata u zatvorenim psihijatrijskim institucijama, već i po pitanju osoba sa psiho-socijalnim invaliditetom, uključujući pacijente sa mentalnim oboljenjima.” rekao je ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Aivo Orav.

IMG_9305

Prema crnogorskim propisima, poslovna sposobnost može biti oduzeta, odnosno, ograničena.

„ U Crnoj Goari je neophodno reformisati zakonodavstvo kojim se reguliše lišenje poslovne sposobnosti i produženje roditeljskog prava. Postojeće zakonodavstvo je uveliko prevazođeno i nije u skladu sa međunarodnim pravnim standardima i ljudskim pravima. Prevshodno je potrebno promijeniti porodični zakon i zakon o vanparničnom postupku tako što će se ukinuti svaka mogućnost lišenja poslovne sposobnosti i produženja roditeljskog prava i umjesto toga propisati postupak podrške osobama sa invaliditetom u ostvarivanju prava na poslovnu sposobnost ako im je ta podrška potrebna. Do tada neophodno je da sudovi najhitnije izmijene svoju praksu i promjene međunarodne standarde,“ rekao je zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković.

Praksa sudova, kako pokazuje istraživanje, Kosane Beker ne ide u korist zaštite osnovnih ljudskih prava osoba sa invaliditetom, odnosno mentalnim oboljenjima.

„Od 331 analiziranog rješenja poslovna sposobnost potpuno je oduzeta u 284 slučajeva (85,8%), djelimično lišenje u 7 slučajeva (2,1%), i samo u jednom 1 slučaju je vraćena poslovna sposobnost (0,3%) „ objasnila je Beker.

Budući da je Crna Gora još 2009. ratifikovala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, te da propisi nisu u skaladu sa međunarodnim autorka je u izvještaju dala nekoliko preporuka kako bi se praksa i neslavna statistika popravile:

IMG_9439„Prestati sa praksom potpunog lišenja poslovne sposobnosti. Uvažavati mišljenje, stavove i želje osobe sa invaliditetom. Izmijeniti diskriminatornu praksu da je samo postojanje invaliditeta dovoljno za pokretanje postupka lišenja poslovne sposobnosti. Konsultovati se sa osobom u vezi sa postavljanjem privremenog staratelja i voditi računa o sukobu interesa. Punoljetna osoba može biti potpuno ili djelimično lišena poslovne sposobnosti, a postoji i mogućnost produženja roditeljskog prava. Sud – ne dozvoliti višestruku ulogu CSR u postupku lišavanja poslovne sposobnosti – izbjegnut sukob interesa. Ne koristiti mogućnost da osoba bude zadržana u zdravstvenoj ustanovi zbog vještačenja. Obavezno saslušanje (pokušati). Sudija treba da prisustvuje vještačenju. Detaljno obrazloženje rješenja. Koristiti mogućnost pokretanja postupka za vraćanje poslovne sposobnosti po službenoj dužnosti.“ navela je Beker u izvještaju.

Sudija Osnovnog suda Ibrahim Smailović objasnio je da ministarstvo pravde radi na izradi Opšteg građanskog zakonika kojim bi se detaljno analiziralo stanje u oblasti ljudskih prava i unaprijedila primjenu i zaštita prava.

Projekat sprovode Akcija za ljudska prava, Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) uz podršku Evropske unije i Opštine Kotor.