PODGORICA, 14. novembar 2017. – Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) predstavio je u EU info centru rezultate istraživanja problema dječjeg prosjačenja u Crnoj Gori. Nalazi istraživanja pokazali su da je dječje prosjačenje u najvećem broju slučajeva inicirano, podržavano ili tolerisano od strane roditelja te da ono zapravo čini strategiju porodičnog preživljavanja romskih i egipćanskih porodica koje žive u veoma lošim socio-ekonomskim uslovima.

„Aktivan rad sa roditeljima je ključan. Ukoliko se ne radi sa roditeljima i ako roditelji ne postavljaju prepreke djeci za prosjačenje, već naprotiv ih iniciraju da rade takve stvari, i ako se taj dio problema ne riješi vrlo teško se može očekivati smanjenje dječjeg prosjačenja i uopšte zaštita te djece“, kazao je prof. dr Miloš Bešić, metodolog i priređivač istraživanja.

Osim nebrige roditelja, kao ključni uzrok dječjeg prosjačenja navodi se i neučešće Romske i Egipćanske djece u redovnom školovanju, zbog čega se oni okreću mehanizmima ‘snalaženja’ na ulici, ali i efekat romske zajednice u širem smislu, a koji proizvode segregirana romska naselja sa specifičnim načinom života i, generalno, kulturom koja se u velikoj mjeri zasniva na ‘snalaženju’ svake vrste.

Istraživanje sugeriše da je ključ borbe za suzbijanje prosjačenja da se djeca uključe u sistem obrazovanja, a da bi se to postiglo potrebno je obezbijediti saradnju roditelja koja se, kako su kazali, najefikasije postiže angažmanom romskog medijatora i koordiniranim radom svih nadležnih institucija. Osim toga, za rješavanje situacije na terenu kratkoročno, predlaže se i osnivanje prihvatilišta za djecu žrtve prosjačenja, odnosno dnevnog boravka za djecu koja sada dana provode na ulici.

Da je prosjačenje samo simptom ozbiljijeg problema koji se nastoji riješiti podrškom donatorskih organizacija potvrđuju i iz njemačke organizacije HELP.

„Dječje prosjačenje nije izolovan problem. To je rezultat socio-ekonomskih karakteristika u kojima Romi i Egipćani žive. Zbog toga borba protiv prosjačenja mora biti usmjerena upravo na poboljšanje tih socio-ekonomskih uslova i na sveukupnu inkluziju ove zajednice“, kazao je regionalni koordinator Help-a Klaus Mok.

 

Istraživanje „Dječje prosjačenje u Crnoj Gori – ključni nalazi i preporuke“ realizovano je u septembru u šest crnogorskih opština: Berane, Bijelo Polje, Podgorica, Nikšić, Bar i Tivat. Ono je dio projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa“ koji sprovodi Help, u saradnji sa CEDEM-om, Romskim obrazovnim fondom i Crvenim krstom Crne Gore, uz podršku Evropske unije.

Istraživanje možete preuzeti ovdje.