Podgorica, 5.april 2018. – U susret međunarodnom Danu Roma NVO Mladi Romi, u saradnji sa organizacijama Koalicije Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana, predstavili su izvještaj „Društvena integracija Roma i Egipćana u Crnoj Gori – NVO Monitoring Izvještaj“ u EU info centru.

Koalicija je analizirala zakonodavstvo na domaćem i međunarodnom nivou, uključujući izvještaje o implementaciji akcionih planova u vezi Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016.-2020. Organizovane su terenske posjete svim gradovima u kojima žive Romi, a aktivisti Koalicije su intervjuisali predstavnike romske zajednice i predstavnike institucija koje su zadužene za sprovođenje politika za socijalnu integraciju.

Samir Jaha iz NVO Mladi Romi objasnio je da je, kada se govori o uslovima stanovanja, učinjen određeni napredak, međutim najveći broj Roma, oko 70 %, živi u izdvojenim naseljima.

„U većini naselja Romi su izolovani,  udaljeni su od škola, bolnica i socijalnih službi. Ono što smo ustanovili da porodice žive u veoma malom, prepunjenom, kućnom prostoru u siromašnim i nezdravim životnim okolnostima,“ rekao je Jaha.

Postoje dva osnova problema koja se odnose na stambeno zbrinjavanje, osim lošeg kvaliteta samih objekata u kojima žive, to je neposjedovanje zemljišta i legalizacija objekata.

„Većina naselja je izgrađena na privatnom posjedu ili državnom zemljištu. U Podgorici značajan broj Roma živi na nelegalnim posjedima koji su izgrađeni na državnom posjedu. U Budvi oko 50 porodica, sa oko 200 članova, živi u privremenim objektima, koji su izgrađeni na državnom zemljištu, a koji su u procesu restitucije vlasnicima. Te osobe su pod stalnom prijetnjom prisilnog iseljenja. Na područiju Primorja ima oko 170 porodica koje su u stalnom riziku od iseljenja. Devedeset odsto tih ljudi su građani Crne Gore.“

Analiza pokazuje da je od 2015. do 2016. procesuirano 110 slučajeva dječijeg prosjačenja,  od toga 104 djece nije dobilo adekvatan tretmen ozbirom da su zbrinuta u domu za maloljetničku delikvenciju. Iz nvo sektora smatraju da je to nije u interesu djeteta, jer je to dijete vjerovatno prisiljeno i navedeno da prosjači.

„Na neki način smatramo da postojeći pravni okvir nije djelotvoran kada je u pitanju sprečavanje i eliminisanje kršenja dječijih prava odnosno prosjačenje romske djece. Kada govorimo o sprečavanju dječijeg prosjačenja prema svim dostupnim podacima jasno je i očigledno da institucije nijesu dovoljno osnažene da se bave ovom tematikom, te ni da adekvatno zbrinu djecu koja se bave prosjačenjem,“ naglasio je Elvis Beriša iz Romske organizacija mladih – Phiren Amenca.

Istraživanje Savjeta za regionalnu saradnju pokazalo je da Crna Gora ima najniži procenat kompanija u regionu koje zapošljavaju Rome odnosno svega 3% kompanija zapošljava Rome.

„Kada su u pitanju Romi mogu da kažem da su oni gotovo isključeni sa tržišta rada i posebno zabrinjava ovako stanje kada su u pitanju državne institucije“, rekao je Milan Radović iz Građanske alijanse.

Koalicija je izradila program studije slučaja i primjere dobre prakse za većinu oblasti koje su u fokusu monitoringa ovog dijela nvo sektora koje će svakako biti upućene i nadležnima u cilju poboljšanja statusa Roma u Crnoj Gori.