Pravna tekovina u oblasti finansijskih usluga obuhvata pravila za odobravanje, rad i nadzor finansijskih institucija u oblasti bankarstva, osiguranja, dopunske penzije, investicionih usluga i tržišta hartijama od vrijednosti. Finansijske institucije mogu da djeluju širom EU u skladu sa principom “ kontrole zemlje domaćina” , bilo putem osinivanja podružnica ili pružanjem usluga na prekograničnoj osnovi.