Pravne tekovine koje se tiču konkurencije obuhvataju i borbu protiv monopola i protiv politike kontrole državne pomoći. To uključuje pravila i procedure za borbu protiv antikonkurentskih ponašanja od strane preduzeća (restriktivnih ugovora između preduzeća i zloupotrebe dominantnog položaja ), kako bi se pažljivo pratila spajanja preduzeća i sprječavale vlade u dodjeli državne pomoći koja može narušiti konkurenciju na unutrašnjem tržištu. Generalno, pravila konkurencije se direktno primjenjuju u cijeloj Uniji, i države članice moraju u potpunosti sarađivati sa Komisijom u njihovom sprovođenju.