Pravna tekovina o zaštiti intelektualnih prava određuje usaglašena pravila za pravnu zaštitu autorskih i srodnih prava. Posebna pravila se primjenjuju za zaštitu baza podataka, kompjuterskih programa, poluprovodničkih topografija, satelitskog emitovanja i kablovskog prenosa. U oblasti prava idustrijske svojine, ovo poglavlje postavlja usaglašena pravila za pravne zaštite žigova i dizajna. Posebe odredbe važe za biotehnološke pronalaske, farmaceutske preparate i proizvode za zaštitu bilja. Pravna tekovina utvrđuje žig i dizajn Zajednice. Konačno, akis sadrži usklađena pravila za sprovođenje kako autorskih i srodnih prava, tako i prava idustrijske svojine. Zahtjevaju se adekvatni mehanizmi za primjenu i efikasni kapaciteti za sprovođenje.