Pravna tekovina o javnim nabavkama sadrži opšte principe transparentnosti, jednakog tretmana, slobodne konkurencije i nediskriminacije. Pored toga, posebna pravila EU se odnose na koordinaciju dodjele javnih ugovora za radove, usluge i snabdjevanje, za tradiocionalne naručioce i posebne sektore. Pravna tekovina takođe određuje pravila o procedurama nadzora i dostupnosti pravnih lijekova.  Zahtjeva se postojanje specijalizovanih tijela za javne nabavke.