Država članica mora ukloniti, uz neke izuzetke, sva ograničenja na kretanje kapitala i unutar EU i između država članica i trećih zemalja. Pravna tekovina takođe uključuje pravila koja se odnose na prekogranična plaćanja i izvršenja naloga za transfer koja se tiču bezbjednosti. Direktiva o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma zahtjeva od banaka i drugih ekonomskih operatora, naročito kada se radi o predmetima velike vrijedosti i sa velikim gotovinskim transakcijama, da identifikuju klijente i prijave određene transakcije. Ključni uslov za borbu protiv finansijskog kriminala je stvaranje efikasnih administrativnih i zakonskih kapaciteta, uključujući saradnju između nadzornih, organa za sprovođenje zakona i tužilaštva.