Pravna tekovina u ovom poglavlju odnosi se na usvajanje međunarodno dogovorenih principa i principa u skladu sa EU politikom, standardima i metodama javne interne finansijske kontrole (PIFC), koja treba biti primjenjena na sistem interne kontrole cjelokupnog javnog sektora, uključujući i trošenje EU fondova. Posebno, pravna tekovina zahtjeva postojanje efikasnih i transparentnih sistema finansijskog upravljanja i kontrole (uključujuči odgovarajuće eks-ante, tekuće i eks-post finansijske kontrole i inspekcije); funkcionalno nezavisnih sistema interne revizije; relevantne organizacione strukture (uključujući centralnu koordinaciju); operativno i finansijski nezavisna organizacija eksterne revizije za procjenu, između ostalog novoosnovanih PIFC sistema. Ovo poglavlje takođe uključuje i pravne tekovine o zaštiti finansijskih interesa EU I borbu protiv prevara koje uključuju EU fondove.