Pravna tekovina u oblasti ekonomske i monetarne politike sadrži posebna pravila koja zahtjevaju nazavisnost centralnih banaka država članica, zabranjuju direktno finansiranje javnog sektora od strane centralnih banaka i zabranjuju privilegovan pristup javnog sektora finansijskim institucijama. Od država članica se očekuje da koordiniraju svoje ekonomske politike i sve su subjekti Pakta o stabilnosti i rastu koji se tiče mjera fiskalnog nadzora. Nove države članice takođe imaju obavezu prilagođavanja kriterijumima uspostavljenim Ugovorom kako bi u dogledno vrijeme, nakon pristupanja, bile u stanju da usvoje euro. Do tog trenutka, one će učestvovati u ekonomskoj i monetarnoj uniji kao i države članice sa odstupanjem od upotrebe eura pri čemu će svoje valutne kurseve tretirati kao pitanje od zajedničkog interesa.