Pravna tekovina o informacionom društvu i medijima uključuje posebna pravila o elektronskim komunikacijama, servisima informacionog društva, posebno elektronskoj trgovini i servisima za pristup uslugama i audio vizuelnim servisima. U oblasti elektronskih komunikacija, pravna tekovina ima za cilj da ukloni prepreke za efikasno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta telekomunikacionih servisa i mreža, promociju konkurencije i zaštitu interesa potrošača u ovom sektoru uključujući univerzalnu dostupnost savremenih servisa. Što se tiče audio vizuelne politike akis zahtijeva usklađivanje zakonodavstava sa Televizija bez granica Direktivom, što stvara uslove za slobodno kretanje televizijskih emitera unutar EU. Pravna tekovina ima za cilj da uspostavi transparentan, predvidiv i efektivan regulatorni okvir za javne i privatne emitere u skladu sa evropskim standardima. Pravna tekovina takođe zahtjeva kapacitet za participaciju u zajedničkim programima MediaPlus i Media Trening.